LV | RU

Дистанционный договор GoMarket.lv

Vispārējie GOmarket.lv līguma noteikumi

Šie noteikumi (turpmāk– Noteikumi) ir distances līgums starp SIA "GO Market" un pakalpojuma pircēju (turpmāk– Klients).

Līguma noteikumu ietvaros lietoto terminu nozīmes:

Akcija - GOmarket.lv Mājas lapā izsludinātā iespēja iegādāties Preci vai Pakalpojumu uz īpaši izdevīgiem noteikumiem;

Gomarket.lv konts - Mājas lapā norādītais GOmarket.lv bankas konts; GOmarket.lv Sabiedrība ar ierobežotu atbildību GO Market (Reģ.nr. 40203015956), juridiskā adrese Gramzdas iela 80-15, Rīga, LV-1029;

Līgums starp GOmarket.lv un Klientu - noslēgtais pirkuma līgums par GOmarket.lv kupona iegādi;

Klienta konts - Uz klienta vārda jebkurā no Latvijas Republikā reģistrētajām kredītiestādēm atvērtais norēķinu konts, no kura tiek veikta Pirkuma maksas samaksa. Klients var veikt Pirkuma maksas samaksu, izmantojot kādu citu, Klienta izvēlētu samaksas veidu;

Klients - Vispārējo noteikumu 1.1.p. izvirzītajām prasībām atbilstoša rīcībspējīga fiziska persona, kas noslēdz Līgumu kā pircējs;

GOmarket.lv kupons - Akcijā piedāvātās Preces vai Pakalpojuma GOmarket.lv kupons, ko Pārdevējs ar GOmarket.lv starpniecību pārdod Klientam Mājas lapā un, ko pēc iegādes Klientam ir tiesības apmainīt pret Akcijā piedāvāto Preci vai Pakalpojumu;

GOmarket.lv kuponu minimālais skaits - Akcijā norādītais minimālais GOmarket.lv kuponu skaits, kādu nepieciešams pārdot vienas Akcijas ietvaros, lai minētā Akcija stātos spēkā;

Mājas lapa - GOmarket.lv interneta mājas lapa ar adresi www.GOmarket.lv, kurā elektroniski reģistrējoties un noslēdzot Pirkuma līgumu, Klients piekrīt Vispārējiem noteikumiem;

Parole Klienta reģistrācijas procesa laikā izvēlēta ciparu un burtu kombinācija, ar kuras palīdzību Klients apliecina savu identitāti un apņemas neizpaust un nenodot Trešajai personai;

Pārdevējs - Akcijā norādītais Preces vai Pakalpojuma pārdevējs;

Pirkuma maksa -Mājas lapā norādītā GOmarket.lv. kupona pirkuma maksa, ko Klients par kupona iegādi samaksā GOmarket.lv;

Prece vai Pakalpojums - Mājas lapā norādītā Akcijas prece vai pakalpojums, ko Klients var saņemt apmaiņā pret iegādāto kuponu;

Puse/s - Klients vai/un GOmarket.lv kopā;

Trešā persona - Jebkura persona, kura nav Līguma puse;

Vispārējie noteikumi - Vispārējie GOmarket.lv Pirkuma līguma noteikumi.

1. Līguma noslēgšana

1.1. Lai noslēgtu Līgumu, Klientam a ir jāapliecina, ka viņš ir rīcībspējīgs, un  neatrodas alkoholisko, narkotisko un/vai psihotropo vielu ietekmē.

1.2. Klients apliecina, ka Līguma darbības laikā viņa sniegtās ziņas ir patiesas. GOmarket.lv ir tiesības zvanīt uz Klienta norādīto mobilā telefona numuru.

1.3. Līgums (tajā skaitā Vispārējie noteikumi tādā redakcijā, kāda tikusi publicēta Mājas lapā) stājas spēkā brīdī, kad Klients Mājas lapā ir akceptējis Līguma noteikumus.

1.4. Vispārējos noteikumos noslēgtais Līgums apliecina, ka Klients vēlas iegādāties GOmarket.lv kuponu saskaņā ar Līguma noteikumiem, un to, ka Klients ir iepazinies ar Vispārējiem noteikumiem un  katrā akcijā norādītajiem noteikumiem, tiem piekrīt un atzīst tos par sev saistošiem.

2. GOmarket.lv kuponu iegāde un Pirkuma apmaksa

2.1. Vienlaikus ar Līguma noteikumu akceptēšanu, Klients iesniedz GOmarket.lv kuponu pieprasījumu un veic Pirkuma apmaksu vai arī piekrīt, ka GOmarket.lv rezervē naudas līdzekļus no Klienta konta vai Klienta kredītkartes/debetkartes Pirkuma maksas apmērā. Ja GOmarket.lv rezervē naudas līdzekļus Pirkuma maksas apmērā no Klienta konta vai Klienta kredītkartes vai debetkartes, Klients piekrīt minēto naudas līdzekļu pārskaitīšanai uz GOmarket.lv kontu, nekavējoties pēc tam, kad pārdoto GOmarket.lv kuponu skaits ir sasniedzis Akcijā norādīto GOmarket.lv kuponu minimālo skaitu. Pirkuma maksa uzskatāma par saņemtu ar brīdi, kad maksa tikusi ieskaitīta GOmarket.lv kontā.

2.2. Kad Go market.lv ir saņēmis Pirkuma maksu (ar noteikumu, ja pēc Akcijā norādītajām Akcijas beigām pārdoto GOmarket.lv kuponu skaits ir sasniedzis Akcijā norādīto GOmarket.lv kuponu minimālo skaitu), GOmarket.lv nosūta Klientam  kuponu, ko Klients izdrukā un, ievērojot  kuponu derīguma termiņu, derīguma termiņa ietvaros apmaina pret Preci vai Pakalpojumu. Klients apņemas nepavairot izdrukāto GOmarket.lv kuponu un nenodot to kopijas Trešajām personām.

2.3. GOmarket.lv atmaksā Klientam Pirkuma maksu, ja pēc Akcijā norādītajām Akcijas darbības beigām pārdoto GOmarket.lv kuponu skaits nav sasniedzis Akcijā norādīto GOmarket.lv kuponu minimālo skaitu, pārskaitot Pirkuma maksu uz Klienta kontu vai citu norādīto kontu (ja Klients Pirkuma maksas apmaksai ir izmantojis citu Klienta izvēlētu samaksas veidu), vai arī atceļ naudas līdzekļu rezervāciju no Klienta konta vai Klienta kredītkartes/debetkartes 5 (piecu) dienu laikā no Akcijā norādītajām Akcijas darbības beigām.

2.4. GOmarket.lv atmaksā Klientam Pirkuma maksu gadījumā, ja Pārdevējs, līdz Akcijā norādītajam GOmarket.lv kupona derīguma termiņam ir likvidēts vai citā veidā izbeidzis savu darbību un ja Klients ir iesniedzis GOmarket.lv to apstiprinošu dokumentu, kā arī savu iegādāto  kuponu. GOmarket.lv pārskaita Pirkuma maksu uz Klienta kontu vai citu Klienta norādīto kontu (ja Klients Pirkuma maksas samaksai ir izmantojis citu Klienta izvēlētu samaksas veidu) 5 (piecu) dienu laikā no minēto dokumentu un  kupona saņemšanas brīža.

3. Atteikuma tiesības

3.1. Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no kupona iegādes 14 dienu laikā no kupona iegādes dienas, ja kupons šo 14 dienu laikā nav izmantots. Lai izmantotu kupona atteikuma tiesības, Klientam ir jāaizpilda rakstveida atteikums un kopā ar kuponu jānosūta uz GOmarket.lv juridisko adresi (Gramzdas iela 80-15, Rīga, LV-1029). Kupona atteikuma veidlapa  šeit (Nr.1). 
3.2. Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma par Preces vai Pakalpojuma iegādi,. Preces atteikuma tiesību termiņš ir 14 dienu laikā no Preces saņemšanas dienas, Pakalpojuma atteikuma tiesību termiņš ir 14 dienas no pakalpojuma pasūtīšanas dienas, proti, no kupona iegādes dienas. Atteikuma tiesības uz pakalpojumu nav izmantojamas, ja pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Lai izmantotu Preces vai Pakalpojuma atteikuma tiesības, Klientam ir jāaizpilda rakstveida atteikums un jānosūta uz GOmarket.lv, juridisko adresi un pēc tam sazinoties ar Pārdevēju - preces pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs jāvienojas par preces atgriešanu. Preces vai  pakalpojuma atteikuma veidlapa šeit (Nr.2).
3.3. Atteikuma tiesības nav iespējams izmantot:
3.3.1. ja iegādāts audioieraksts, videoieraksts, vai datorprogramma un atvērts tā iepakojums;
3.3.2. ja piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi un žurnāli;
3.3.3.ja prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta; prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš; patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.
3.3.4. ja noslēgts līgums par izmitināšanos vai transporta pakalpojumiem, ēdināšanas vai izklaides pasākumiem, kurus Klientam jāsaņem noteiktā dienā un laika posmā (piemēram, koncerta biļetes, ceļojumi);
3.3.5. ja iegādātās preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu svārstībām, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt;
3.3.6. ja 14 dienas no pakalpojuma iegādes brīža pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts.
3.4. Klientam izmantojot šo Noteikumu 3.2.punktā minētās atteikuma tiesības šo Noteikumu 3.2.punktā minētajā termiņā, Klients ir atbildīgs par Preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos, kā arī par tādu Preces lietošanu, ja šī lietošana neatbilst normālai Preces pārbaudei, vai nav ievēroti Preces uzglabāšanas vai kopšanas noteikumi, vai Prece lietota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu.
3.5. Ja Klients izmanto atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās Preces vai Pakalpojuma neatbilstību Līguma noteikumiem, tad Klienta pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar Preces nogādāšanu Pārdevējam.
3.7. Pārdevējam ir pienākums bez kavēšanās, bet ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksāt patērētājam viņa samaksāto naudas summu, tai skaitā patērētāja samaksātos piegādes izdevumus.

4. Atbildība

4.1. Klients ir atbildīgs par ziņu pilnību, patiesumu un  precizitāti un, kuras viņš, sniedzis saskaņā ar Līguma noteikumiem, reģistrējoties GOmarket.lv Mājas lapā vai  kupona pieprasījumā.

4.2. Klients apzinās un saprot, ka  par preci vai pakalpojumu, kas iegādāts, izmantojot GOmarket.lv kuponu, ir atbildīgs konkrētās preces pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs.

4.3. GOmarket.lv un Pārdevējs neatbild par pazaudētu vai nozagtu GOmarket.lv kuponu, vai GOmarket.lv kupona numuru un tā rezultātā Klientam nodarītajiem zaudējumiem.

4.4. GOmarket.lv ir tiesības nekavējoties apturēt Klienta izveidotā konta Mājas lapā vai Paroles izmantošanu, ja Klients ir pārkāpis jebkuru no Līguma noteikumiem.

4.5. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi no Pušu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši apstākļi, kurus pārvarēt nav Pušu varā. Par nepārvaramiem tiek uzskatīti apstākļi, kurus Puses iepriekš nav varējušas paredzēt un nav spējīgas ietekmēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramiem apstākļiem tikai gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Vispārējos noteikumos paredzētās saistības. Pēc neparedzēto un nepārvaramo apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu līgumsaistību izpildi.

4.6. GOmarket.lv ir atbildīgs par Klientam nodarītiem zaudējumiem, tiktāl, ciktāl it iespējams pierādīt cēloņsakarību starp GOmarket.lv rīcību un konkrēto Klientam radīto zaudējumu.

5. Klienta datu apstrāde

5.1. GOmarket.lv ir tiesīgs veikt Klienta personisko datu apstrādi, to mērķis ir klientu uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana. Klients piekrīt savu personisko datu saņemšanai un apstrādei minēto mērķu sasniegšanai.

6. Komerciālo paziņojumu nosūtīšana

6.1. Akceptējot Līguma noteikumus, Klients apliecina, ka viņam nav iebildumu Līguma darbības laikā saņemt GOmarket.lv komercpriekšlikumus uz reģistrācijas laikā norādīto tālruņa numuru un e-pastu. Gadījumā, ja Klients vēlas atteikties no komercpriekšlikumu saņemšanas, viņš var nospiest GOmarket.lv saņemtās vēstules beigās esošo tiešsaisti „Atteikties no jaunumiem”.

7. Citi noteikumi

7.1. GOmarket.lv ir tiesības sniegt informāciju par Klientu datiem saskaņā ar LR Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

7.2. Visa informācija, attēli, kas ir ievietota Mājas lapā, ir GOmarket.lv īpašums un tiek izmantots saskaņā ar darbu autora piekrišanu. Jebkāda kopēšana, izplatīšana, pārraidīšana, izvietošana, vai cita veida Mājas lapas modificēšana bez iepriekšējas GOmarket.lv piekrišanas ir aizliegta.

7.3. Līgums ir spēkā, un tā darbības termiņš turpinās līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei. Izbeidzot Līgumu, spēkā paliek Līguma noteikumi par strīdu izšķiršanas kārtību, un citi noteikumi, kuri pēc būtības regulē Pušu tiesiskās attiecības pēc Līguma izbeigšanas.

7.4. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā, latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu, faksimilu vai e-pastu, uz to adresi vai faksimila numuru, kas norādīti Līgumā vai Klienta reģistrācijas laikā.

7.5. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 10. kalendārajā dienā pēc „Latvijas pasta” zīmogā norādītā datuma par ierakstītās vēstules pieņemšanu.

7.6. GOmarket.lv ir tiesības visā Līguma darbības laikā vienpusēji izdarīt grozījumus Vispārējos noteikumos pēc saviem ieskatiem. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas GOmarket.lv un klients Mājas lapā ir atzīmējis, ka piekrīt lietošanas noteikumiem.

7.7. Jebkurš strīds starp Pusēm tiek risināts sarunu ceļā, tad tie tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

Personas dati

Jebkura personīga informācija, ko sniedz lietotājs, tiek apstrādāta saskaņā ar Eiropas regulu attiecībā uz
personīgo datu aizsardzību.
SIA  GO Market apņemas neizpaust lietotāja personas datus trešajai personai (izņēmums ir datu nodošana akcijas organizatoram jeb pārdevējam pēc akcijas veiksmīga noslēguma, ja tā sasniegusi minimālo pircēju skaitu).
Lietotājs piekrīt tam, ka viņa  reģistrācijā norādītais vārds, uzvārds, e-pasts un iegādātā kupona unikālais numurs tiks nodots akcijas organizatoram jeb pārdevējam.
GOmarket.lv portāla lietotājs apliecina, ka sniegtie personas dati ir patiesi, kā arī piekrīt saglabāt GOmarket.lv
paroli konfidenciāli un 24 stundu laikā pēc pārkāpumu konstatēšanas paziņot par jebkādiem nesankcionētiem
paroles/personas datu izmantošanas gadījumiem.


Šie noteikumi pēdējo reizi pārskatīti un rediģēti 2016.gada 22. decembrī.